Algemene Voorwaarden VH Prefab Engineering

Download hier de algemene voorwaarden in PDF formaat

1. Algemene Voorwaarden VH Prefab Engineering

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: VH Prefab Engineering gevestigd en kantoorhoudende te Didam aan de Lichtenhorststraat 21. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer.

2. Op alle opdrachten is de DNR 2011, herziening 2013, van toepassing.

Deze is te raadplegen op de website www.bna.nl. De afwijkingen en aanvullingen van DNR zijn hieronder opgenomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, zelfs wanneer daarin is opgenomen dat deze prevaleren boven de voorwaarden boven deze algemenen voorwaarden.

3. VH Prefab Engineering brengt het aanbod, de offerte, schriftelijk dan wel elektronisch uit.

Mondelinge aanbieding hebben geen gelding. Offertes zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen. De prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst door VH Prefab te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.

4. Offertes en opdrachten zijn ondeelbaar.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. VH Prefab Engineering kan voor toekomstige opdrachten gebruik maken van gewijzigde algemene voorwaarden.

5. In aanvulling op artikel 4 DNR kan VH Prefab Engineering...

concluderen dat de offerte is aanvaard wanneer zij dat redelijkerwijs kan opmaken uit handelen of woorden of gedrag van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen bezwaar maakt tegen de uitvoering van de werkzaamheden, heeft hij de opdracht gegeven.

6. Werkzaamheden door derden...

Indien en voor zover VH Prefab Engineering dit voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk of wenselijk acht, heeft zij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7. Verstrekken van benodigde gegevens

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VH Prefab Engineering aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de opdracht, tijdig aan VH Prefab Engineering worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan VH Prefab Engineering zijn verstrekt, heeft VH Prefab Engineering het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8. Schade door onjuiste gegevens

VH Prefab Engineering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat VH Prefab Engineering is uit gegaan van door de opdrachtgever of door derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen...

en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen behoort niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

10. Periodiek factureren

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden heeft VH Prefab Engineering het recht periodiek te factureren.

11. De betalingstermijn van de facturen bedraagt 30 dagen.

Na het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is dan aan rente verschuldigd 1% per maand van het opstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het opstaande bedrag met een minimum van € 1.000. Betalingen strekken eerst tot betaling van kosten en rente.

12. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt...

overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien VH Prefab Engineering, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan bevestigt de opdrachtgever op verzoek van de VH Prefab Engineering zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk.

13. Aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid van VH Prefab Engineering vervalt door het verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt aangemerkt de dag waarop VH Prefab Engineering de einddeclaratie ter zake van de opdracht heeft verzonden.

14. Indien de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd...

of anderszins aan derden heeft overgedragen, is daarmee VH Prefab Engineering van aansprakelijkheid ter zake van dit risico door de opdrachtgever gevrijwaard.

15. Vertrouwelijk informatie

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Versie september 2018

TOP